- Hide menu

Planer

Projektledare och initiativtagare Totthyllan

UPPDRAG: Permanentboende i Åre  BESTÄLLARE: Åre Kommun
VISION: Att åstadkomma ett bostadsområde anpassat till svensk alpin miljö. Arkitekturen skulle uttrycka ett nutida formspråk. Utformningen av området skulle följa en röd tråd och utgöra kontrast till andra, liknande nya bostadsområden i Åredalen.
KOMMENTAR: GRÖN FORM genom Can Savran identifierade en nivå på Totthummelns fjällsluttning lämplig för ett nytt bostadsområde. För kommunstyrelsen i Åre föreslogs ett  projekt som innebar att en ny detaljplan med byggrätt för 14 st karaktärsfulla enbostadshus togs fram. Till detaljplanen kopplades ett gestaltningsprogram som styrde de nya husens placering, utformning, höjdförhållanden samt utvändiga material och kulörer. Vidare föreslog GRÖN FORM ett tillvägagångssätt där de enskilda tomterna såldes med en arkitektcheck som skulle täcka kostnaden för arkitektens arbete fram till och med färdiga bygglovshandlingar. Arkitektchecken kopplades till en tävlingsliknande process där arkitekter Svanström Scherrer utsågs till att utforma gestaltningsprogrammet och att projektera de enskilda husen. I sin roll som idégivare fick GRÖN FORM också rollen som projektledare för Totthyllan. Resultatet blev ett tydligt utmejslat bostadsområde där de enskilda husen inramas av en 400 meter lång gabionmur.
Projektet finns publicerat i tidskriften Arkitektur 3-2009.

Ladda ner artikeln här: totthyllan-arkitektur-2009

Totthyllan i tidningen Arkitektur
Ladda ner plankarta för Totthyllan: totthyll_dp_utst A1_skala_1-10001
Ladda ner detaljplan för Totthyllan: totth_utst_beskr

 

Detaljplan Hårbörsta

UPPDRAG: Permanentboende i Åre  BESTÄLLARE: Duved Invest
VISION: Ett mysigt och småskaligt småhusområde i närheten av Åre by med möjlighet till vackra utblickar mot fjäll och älv
KOMMENTAR: Resultatet blev en noggrannt utarbetad detaljplan med mycket utrymme mellan husgrupperna och tydliga bestämmelser om placering, höjder, utvändiga utformning och färgsättning. I bygglovsskedet tillät myndigheterna tyvärr ett utförande av de nya byggnaderna som inte alls är i enlighet med detaljplanen.

Detaljplan Hårbörsta

Detaljplan Hårbörsta

 

Detaljplan Tottvägen – Kurortsvägen i Åre

UPPDRAG: Permanentboende i Åre  BESTÄLLARE: Åre kommun
VISION: Ändra markanvändningen från parkmark till sammankopplade småhus för permanentboende
KOMMENTAR: En hög exploateringsgrad tillsammans med en brant sluttning, en fyrvägskorsning, bullerpåverkan från E14 och huvudledningar för VA och fjärrvärme innebär att detta lilla detaljplaneprojekt blev naggande gott och intressant. Byggrätt skapades för 6 kopplade småhus/radhus med möjlighet till uthyrningsdel

Detaljplan Totten Småhus

Ladda ner: Plan- och genomforandebeskrivning 20070411

 

 

 

Comments are closed.